მოძრავი ქონების შეფასება

მოძრავი ქონების შეფასება

მოძრავ ქონებაში შედის ყველა სახის ქონება, რომელიც არ არის უძრავად დაკავშირებული მიწასთან: ესენია მოწყობილობა-დანადგარები, სატრანსპორტო საშუალებები და სპეცტექნიკა.

ყველაზე ხშირად მოძრავი ქონების შეფასების საჭიროება დგება, როდესაც საჭიროა:

ქონების შეფასება სასამართლოსათვის ქონების დაგირავებისას ---------
კრედიტის უზრულველყოფის მიზნებისათვის --------------------------- 
მოძრავი ქონების შეფასება გირაოსათვის ---------------------------------
კომპანიის ქონებრივ ბალანსზე ასაყვანად --------------------------------
კომპანიის ძირითადი საშუალებების გადაფასებისას --------------------
მოძრავი ქონების შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისათვის ------------
მემკვიდრეობით გადაცემისას ----------------------------------------------
და სხვა შემთხვევებში ------------------------------------------------------- 

ჩვენს კომპანიაში მოძრავი ქონების შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად და შემკვეთი იღებს დამოწმებულ დასკვნას რომელიც ნებისმიერ ინსტანციაში შეიძლება წარადგინოს.


მოძრავი ქონება იმდენად მრავალფეროვანია რომ შეუძლებელია წინასწარ ჩამოვთვალოთ შეფასებისათვის საჭირო დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ნუსხა. იგი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დგება ინდივიდუალურად შესაფასებელი ქონებიდან გამომდინარე.

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც გჭირდებათ ქონების შეფასება, ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.