ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასებაბიზნესის შეფასება საჭირო ხდება, როდესაც საჭიროა

ბიზნესის ან ბიზნესის წილის დაგირავებით დაკრედიტების მოპოვება --
ბიზნესის ან ბიზნესის წილის ყიდვა ან გაყიდვა ---------------------------
კომპანიის რესტრუქტურიზაციისას -----------------------------------------
დამატებითი ინვესტიციის მოზიდვისას -----------------------------------
ორი კომპანიის შერწყმისას --------------------------------------------------
ბიზნესის ლიკვიდაციისას --------------------------------------------------


ბიზნესის შეფასება გულისხმობს მისი პასივებისა და აქტივების ღირებულების შეფასებას: უძრავი ქონების, მანქანა-დანადგარების, სატრანსპორტო საშუალებების, მარაგების, არამატერიალური აქტივების ღირებულების შეფასებას. ამას გარდა ფასდება კომპანიის მუშაობის ეფექტურობა, მისი შემოსავლები და შემდეგ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით ფასდება მისი ღირებულება.

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის ან ბიზნესის წილის შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.