ბიზნესის შეფასება, ბიზნესის წილის შეფასება

ბიზნესის შეფასება  და ბიზნესის წილის შეფასება ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობაა.

რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჭირო ბიზნესის შეფასება:

ბიზნესის ან ბიზნესის წილის ყიდვის ან გაყიდვისას ---------------------
ბიზნესის რეორგანიზაციისას (შერწყმა, გაყოფა, ლიკვიდაცია და სხვა) -
კომპანიის ან ბიზნესის საინვესტიციოდ  შერჩევისას -------------------
მფლობელობაში არსებული ქონების ღირებულების განსაზღვრისთვის -
ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვისას ------------
ბიზნესის მმართველი გუნდის საქმიანობის შეფასებისას -----------------
ბიზნესის იჯარით გადაცემისას ----------------------------------------------
ბიზნესის განვითარებისთვის საინვესტიციო პროექტის შემუშავებისას - 
სხვა შემთხვევებში ------------------------------------------------------------- 


ბიზნესის შეფასების დროს ხდება მისი კომპლექსური შეფასება. შესაბამისად თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას კონკრეტული ბიზნესის რეალური მდგომარეობის შესახებ. 

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ბიზნესის შეფასებაში და ბიზნესის წილის შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.