ტრანსპორტის შეფასება

ტრანსპორტის შეფასება არის ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება.
გარკვეულ შემთხვევებში დგება ტრანსპორტის შეფასების საჭიროება. კერძოდ:

კომპანიის ქონებრივ ბალანსზე ასაყვანად ----------------------------
კომპანიის ძირითადი საშუალებების გადაფასებისას ---------------
ტრანსპორტის შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისათვის -----------
ტრანსპორტის შეფასება დაზღვევისათვის (ქონების დაზღვევა) ---
ტრასპორტის შეფასება სასამართლოსათვის გირაოსთვის ---------- 
კრედიტის უზრულველყოფის მიზნებისათვის -----------------------
ტრანსპორტის შეფასება გირაოსათვის --------------------------------
მემკვიდრეობით გადაცემისას -----------------------------------------
და სხვა შემთხვევებში ------------------------------------------------------- 

ჩვენს კომპანიაში მოძრავი ქონების - ტრანსპორტის შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად და შემკვეთი იღებს დამოწმებულ დასკვნას რომელიც ნებისმიერ ინსტანციაში შეიძლება წარადგინოს.

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.