დაუმთავრებელი მშენებლობის შეფასება

დაუმთავრებელი მშენებლობის შეფასება არის ჩვენი მომსახურების მიმართულება.
ხშირია შემთხვევა, როდესაც მფლობელს ესაჭიროება იპოთეკური დაკრედიტება მშენებარე საცხოვრებელ ან არასაცხოვრებელ შენობაზე.

როდესაც პოტენციური ინვესტორისათვის საჭიროა ინფორმაცია დაუმთავრებელი, დაკონსერვებული მშენებლობის საინვესტიციო ღირებულების და მისი შესაძლო გამოყენების თაობაზე.

ან პირიქით, საჭირო ხდება მშენებლობის გაჩერება და კონსერვაცია გარკვეული პერიოდით.


ამ შემთხვევებში დგება საჭიროება დაუმთავრებელი მშენებლობის შეფასების.

ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ამ ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.