სახლის შეფასება

სახლის შეფასება თავისი მიწის ნაკვეთით ეს არის ჩვენი  მიმართულებაა ისევე, როგორც სხვა ტიპის ქონების შეფასება.კერძო სახლი, ისევე, როგორც ნებისმიერი უძრავი ქონება, მფლობელისათვის არის კაპიტალი, რომლის განკარგვაც მას შეუძლია საჭიროებისამებრშესაძლებელია სახლი იყოს მისი საცხოვრებელიმაგრამ ასევე შეიძლემა მისი გაყიდვაგაქირავებადაგირავება და სხვა.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა, მისი თავისებურებები ფაქტიურად განმსაზღვრელია უძრავის ქონების ღირებულების დადგენისას. წარმოვიდგინოთ იდენტური შენობა ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას და ქალაქგარეთ -  მთლიანი უძრავი ქონების (მიწისა და მასზე აშენებული შენობის) ღირებულებები რადიკალურად იქნება განხვავებული.

გარკვეულ შემთხვევებში საჭიროა მოხდეს კერძო სახლის შეფასება შემფასებლის მიერ და კონკრეტული თარიღისათვის მისი საბაზრო ღირებულების დადგენა

სახლის შეფასების საჭიროება დგება:

სასამართლოსთვის - დაგირავების შემთხვევაში ----------------------
სახლის ანდერძით გადაცემის ან მიღების შემთხვევაში ------------------
კრედიტის უზრუნველყოფის შემთხვევაში -------------------------------
სახლის გირაოში ჩადების შემთხვევაში ------------------------------------   
სახლის დაზღვევის შემთხვევაში ----------------------------------------------------------------
გაყიდვის გადაწყვეტილების შემთხვევაში --------------------------------------------
სხვა შემთხვევებში ------------------------------------------------------------------------------------


ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ სახლის შეფასებაში და ასევე სხვა ნებისმიერი ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.