ბინის შეფასება

ბინის შეფასება წარმოადგენს ჩვენი მომსახურების ერთ-ერთ მომართულებას.


როგორც ცნობილია ბინა ისევე, როგორც ნებისმიერი უძრავი ქონება არის მისი მფლობელისათვის კაპიტალი, რომლის განკარგვაც მას შეუძლია საჭიროებისამებრ. შესაძლებელია ბინა იყოს მისი საცხოვრებელი, მაგრამ ასევე შეიძლემა მისი გაყიდვა, გაქირავება, დაგირავება და სხვა.

გარკვეულ შემთხვევებში საჭიროა მოხდეს ბინის შეფასება შემფასებლის მიერ და კონკრეტული თარიღისათვის მისი საბაზრო ღირებულების დადგენა

ბინის შეფასების საჭიროება დგება:

სასამართლოსათვის - გირაოს უზრუნველყოფისთვის -----------------
ბინის შეფასება ბინადრობისთვის ----------------------------------------
საგადასახადოსთვის - ბინის გირაოში ჩადების შემთხვევაში ---------  
ბინის ანდერძით გადაცემის ან მიღების შემთხვევაში ------------------
ბინის დაზღვევის შემთხვევაში --------------------------------------------------------------
გაყიდვის გადაწყვეტილების შემთხვევაში --------------------------------------------
სხვა შემთხვევებში ----------------------------------------------------------------------------------


ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ბინის შეფასებაში და ასევე ნებისმიერი ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.


დაგვიკავშირდით>>