ქონების შეფასება კერძო პირებისათვის

ქონების შეფასება,  ბინის, მიწის ნაკვეთის, სახლის ან სხვა ქონების შეფასება კერძო პირებისათვის შესაძლებელია საჭირო გახდეს სხვადასხვა შემთხვევაში.

კერძოდ:

1.  ქონების მემკვიდრეობით ან ჩუქებით გადაცემისას;

2. ქონების პრივატიზებისას;

3. ზარალის შეფასებისას;

4. გირავნობის ან იპოთეკური სესხის გაფორმებისას;

5. ბინის, სახლის დაზღვევისას;

6. სასამართლო ან ქონებრივი დავების წარმოშობისას

და სხვა შემთხვევებში.