საოფისე ფართის შეფასება

საოფისე ფართის შეფასება არის ჩვენი საშემფასებლო კომპანიის ერთი მიმართულება.
საოფისე ფართი არის უძრავი ქონება, რომელიც გამოიყენება შემოსავლის მოსატანად.

რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჭირო საოფისე ფართის შეფასება:

კომპანიის ქონებრივ ბალანსზე ასაყვანად -------------------------------
კომპანიის ძირითადი საშუალებების გადაფასებისას ------------------

საოფისე ფართის შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისათვის ----------
საოფისე ფართის შეფასება დაზღვევისათვის (ქონების დაზღვევა) ----
შეფასება სასამართლოსათვის ქონების დაგირავებისთვის -------------
კრედიტის უზრულველყოფის მიზნებისათვის --------------------------
საოფისე ფართის შეფასება გირაოსათვის --------------------------------
მემკვიდრეობით გადაცემისას --------------------------------------------
სხვა შემთხვევებში --------------------------------------------------------- 


ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ საოფისე ფართის შეფასებაში და სხვა ნებისმიერი ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.