ქონების შეფასება იურიდიული პირებისათვის

ქონების შეფასება იურიდიული პირებისათვის:

ქონების შეფასების საჭიროება დგება, როდესაც

1. საჭიროა ქონების შეტანა საწესდებო კაპიტალში;

2. ქირის განაკვეთის დასადგენად;

3. ინვესტორებისათვის ქონების ღირებულებაზე ინფორმაციის მიწოდებისას;

4. ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის;

5. ქონების გაყოფის ან ქონებრივი დავებისას;

6. კომპანიების შერწყმისას;

7. დაზღვევის მიზნებისათვის;

8. ზარალის შეფასებისათვის;

9. კომპანიის ლიკვიდაციისას;


10. დაკრედიტების მიზნებისთვის

და სხვა შემთხვევებში