კომერციული ფართის შეფასება

კომერციული ფართის შეფასება ჩვენი კომპანიის საქმიაობაა.კომერციული დანიშნულების ქონება გამოირჩევა მრავალფეროვნებით: ეს შეიძლება იყოს სავაჭრო ფართი, სასაწყობე ფართი, სასტუმრო, რესტორანი და სხვა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ კომერციული არის ქონება, რომელსაც ფულის გენერირების პოტენციალი გააჩნია და სწორედ ამ პოტენციალზეა დამოკიდებული მისი ღირებულება.

კომერციული ფართის შეფასება საჭირო ხდება::

საგადასახადო ყადაღის შემთხვევაში --------------------------------
კომპანიის ქონებრივ ბალანსზე ასაყვანად ---------------------------------
კომპანიის ძირითადი საშუალებების გადაფასებისას --------------------

კომერციული ფართის შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისათვის -------
სასამართლოსათვის ქონების დაგირავების შემთხვევაში --------------------
კომერციული ფართის შეფასება დაზღვევისათვის (ქონების დაზღვევა)
დაკრედიტების მიზნებისათვის ---------------------------------------------
კომერციული ფართის შეფასება გირაოსათვის ----------------------------
მემკვიდრეობით გადაცემისას ----------------------------------------------
ყიდვა-გაყიდვის შემთხვევაში ----------------------------------------------
სხვა შემთხვევებში ----------------------------------------------------------- 

საინვესტიციო ღირებულება დგინდება კომპანიის რესტრუქტურიზაციისას
კონკრეტული ინვესტორისათვის -  უკვე არსებული ექსპლუატაციის გეგმის შესაბამისად

ფინანსური ანგარიშგებისათვის - ძირითადი საშუალებების გადაფასების დროს.

როცა საშემფასებლო სამუშაოები ტარდება ფინანსური ანგარიშსწორების მიზნებისათვის შეფასების პროცესი ითვალისწინებს როგორც IFRS -ის, ასევე IAS 16, 36-ის მოთხოვნებს.

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ კომერციული ფართის შეფასებაში და ნებისმიერი ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.

დაგვიკავშირდით>>