მანქანა-დანადგარების შეფასება

მანქანა-დანადგარების შეფასება არის ჩვენი ერთ-ერთი მომსახურება.


მანქანა-დანადგარები, რომელთა შეფასება შესაძლოა გახდეს საჭირო ძალიან ბევრი , სხვადასხვა სახის და დანიშნულებისაა.

ჩვენს კომპანიაში მანქანა დანადგარების შეფასება ტარდება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად და შემკვეთი იღებს დამოწმებულ დასკვნას რომელიც ნებისმიერ ინსტანციაში შეიძლება წარადგინოს.

მანქანა დანადგარების კატეგორიას განეკუთვნება: 

ტექნოლოგიური ხაზების შეფასება ---------------------------------------------------
საწარმოო დანადგარების შეფასება ---------------------------------------------------
ჩარხების, დაზგების შეფასება ----------------------------------------------------------
ამშენებლო დანადგარების შეფასება -----------------------------------------------
სხვადასხვა სახის მილების ------------------------------------------------------------------
გენერატორების შეფასება -----------------------------------------------------------------
და ა.შ. ---------------------------------------------------------------------------------


მანქანა-დანადგარების შეფასება შესაძლოა საჭირო გახდეს:

კომპანიის ქონებრივ ბალანსზე ასაყვანად ------------------------------
კომპანიის ძირითადი საშუალებების გადაფასებისას ------------------

შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისათვის -------------------------------
მანქანა-დანადგარების შეფასება დაზღვევისათვის --------------------
სასამართლოსათვის ქონების გირაოში ჩადების შემთხვევაში --------
კრედიტის უზრულველყოფის მიზნებისათვის ------------------------- 
მანქანა-დანადგარების შეფასება გირაოსათვის -------------------------
და სხვა შემთხვევებში -----------------------------------------------------

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ტიპის დანადგარების შეფასებაში და სხვა ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.