საშემფასებლო კომპანია აფრაიზერი (Appraiser)


საშემფასებლო კომპანია აფრაიზერი (Appraiser) გთავაზობთ უძრავი ქონების შეფასებას, მოძრავი ქონების შეფასებას, ბიზნესის შეფასებას და საინვესტიციო პროექტების შეფასებას. შეფასება სრულდება საერთაშორისო საშემფასებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად (International Valuation Standards).

ჩვენ გთავაზობთ საშემფასებლო მომსახურებას სრული სპექტრით, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კომპანიებისათვის. კერძოდ:


 • უძრავი ქონების შეფასება ------------------------------------------
ბინის შეფასება
სახლის შეფასება
მიწის შეფასება
შენობის შეფასება,
შენობა-ნაგებობების შეფასება,
საწარმოს ფართის შეფასება;
კომერციული ფართის შეფასება,
საოფისე ფართის (ოფისის) შეფასება.


 • ბიზნესის და ბიზნესის წილის შეფასება ----------------------------
 • საწარმოს შეფასება -----------------------------------------------------
 • ბიოლოგიური აქტივების (მრავალწლიანი ნარგავების) შეფასება;
 • დაუმთავრებერლი მშენებლობის შეფასება -------------------------
 • სასტუმროს შეფასება --------------------------------------------------
 • რესტორნის შეფასება --------------------------------------------------
 • ქარხნის შეფასება ------------------------------------------------------
 • ავტოპარკის შეფასება --------------------------------------------------
 • ტექნოლოგიური ხაზების შეფასება ----------------------------------

 • მოძრავი ქონების შეფასება -------------------------------------------
მოწყობილობა დანადგარების შეფასება,
სპეცტექნიკის შეფასება,
საწარმოო დანადგარების შეფასება.
ტრანსპორტის შეფასება.

 • ზარალის შეფასება ------------------------------------------------------
 • არამატერიალური აქტივების შეფასება -------------------------------
 • ფასიანი ქაღალდების შეფასება ----------------------------------------

 • ბიზნესის შეფასება -----------------------------------------------------
 • საინვესტიციო პროექტების შეფასება --------------------------------

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.